Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Konzervování a restaurování textilií

profil absolventa

Absolvent vyššího odborného studia oboru Konzervování a restaurování textilií je vybaven všeobecnými i odbornými znalostmi a specifickými dovednostmi nutnými k samostatnému vykonávání širokého spektra konzervátorských a restaurátorských činností při záchraně historických textilií. Úroveň vzdělání mu umožňuje zvolit vhodný metodický postup konzervování a restaurování památky tak, aby restaurátorský zásah byl v souladu s požadavky na zachování a rekonstrukci materiální podstaty a výtvarného výrazu konkrétního artefaktu na úrovni současného pojetí památkové péče a muzejní či výstavní prezentace.

možnosti uplatnění

Absolventi se uplatní jako plně kvalifikovaní odborníci ve sbírkách státních institucí, v soukromých sbírkách, v restaurátorských ateliérech i v soukromém podnikání jako:

charakteristika oboru

Obsah vzdělávacího programu, který zahrnuje složku teoretickou, praktickou a výtvarnou, je koncipován tak, aby se jednotlivé oblasti vzájemně prolínaly a doplňovaly. Teoretická oblast je zaměřena na památkovou péči a textilní umění z hledisek chemicko-technologických, uměleckých a historických. Formou seminářů vede studenty k samostatné práci s odbornou literaturou. Výuka cizího jazyka prostupuje celé studium a seznamuje studenty s odbornou terminologií. Výtvarná oblast rozvíjí výtvarné myšlení a invenční schopnosti pro tvůrčí výtvarný projev. Specifická praktická příprava je v prvním ročníku zaměřena zejména na dokonalé zvládnutí řemeslných textilních technik a ve vyšších ročnících se její těžiště přesouvá do oblasti komplexního zvládnutí konzervátorských a restaurátorských činností.

oborová galerie

učební plán

Povinné předměty

Cizí jazyk - povinně volitelný

Dějiny užitého umění

Základy památkové péče

Chemie konzervování textilií

Technologie textilních materiálů

Výtvarná příprava

Fotodokumentace

Tradiční textilní řemesla

Restaurování a konzervování textilií

Odborná praxe

Přehled vyučovacích hodin ke stažení zde.

Cizí jazyk

rozšiřuje komunikační a studijní kompetence především o odbornou terminologii, výbavu pro profesní komunikaci a samostatné studium odborné literatury.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 0/1/1 | 0/2/0 | 0/2/0 | 0/2/1

E-kredity: 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3

Dějiny užitého umění a památkové péče

upevňují a rozšiřují vědomosti z dějin výtvarného umění o znalost historického vývoje užitého umění zvláště textilního a  prohlubují schopnost zařadit konkrétní díla do kontexu v dané regionální kultuře a kontextu příslušného textilního umění a napomáhají tak při volbě vhodného resturátorského zásahu.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1

E-kredity: 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3

Základy památkové péče

věnují pozornost teorii památkové péče, vývoji a metodám konzervování a restaurování, základní legislativě a organizaci a mezinárodnímu ukotvení památkové péče. Důraz je kladen na oborové zaměření a aplikaci poznatků z oblasti praxe, výzkumu aa vývoje.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 0 | 0 | 1/0/0 | 1/0/0

E-kredity: 0 | O | 1+1 | 2+2

Chemie konzervování textilií

poskytuje studentům ucelený soubor vědomostí o chemickém složení a vlastnostech textilních vláken a dalších materiálech používaných při tvorbě historických textilií. Napomáhá jim při volbě vhodných prostředků k ochraně proti škůdcům, při konzervaci a dalších restaurátorských úkonech. Praktická část předmětu je zaměřená na práci s moderními technologiemi sloužícími zejména k identifikaci a vyhodnocení restaurovaného materiálu.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1

E-kredity: 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3

Technologie textilních materiálů

poskytuje souhrn poznatků, zkušeností a praktických dovedností, které dovolují kvalifikovaný výběr materiálů a zvolení vhodných postupů při restaurování a konzervování textilií.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1

E-kredity: 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3

Výtvarná příprava

kultivuje výtvarné schopnosti studentů ve všech základních disciplínách, prohlubuje osvojení výtvarné gramatiky a syntaxe. Vede je k jistotě v zacházení s výtvarnými prostředky s cílem přiblížit se co nejvíc ve tvaru, plastičnosti, barevnosti a textuře restaurovanému předmětu.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 0/2/1 | 0/2/1 | 0/0/1 | 0

E-kredity: 2+2 | 2+2 | 1+1 | 0

Fotodokumentace

zahrnuje spektrum základních znalostí a dovedností, které souvisejí s vytvořením nutné dokumentace konzervátorských a restaurátorských postupů při opravě díla.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 1/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1 | 0/1/1

E-kredity: 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2

Tradiční textilní řemesla

dovádějí studenty k úplnému zvládnutí ruční paličkované krajky, šité krajky, ruční výšivky a ručního tkaní, které je nezbytným předpokladem pro samostatnou činnost v oblasti restaurování textilu při opravách či rekonstrukcích. Studenti získávají cit pro používané materiály, smysl pro přesnost a preciznost v rukodělné práci.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 0/10/2 | 0/8/4 | 0/8/4 | 0/0/2

E-kredity: 5+4 | 4+3 | 3+2 | 1+1

Restaurování a konzervování textilií

představuje spínající dílnu, kde si pod vedením zkušeného restaurátora každý ze studentů vyzkouší široké spektrum postupů a metod při práci na vzornících i skutečných historických dílech. Seznámí se s sbírkovými fondy ve vybraných muzeích, s muzejnickou, konzervátorskou a restaurátorskou terminologií, s druhy a způsoby ukládání historických textilií a s příslušnými právními normami.
Individuálně vedenou tvorbu doprovází teoretická výuka, konzultace a exkurze.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 0/4/0 | 0/6/0 | 0/7/0 | 0/14/0

E-kredity: 4+3 | 4+3 | 4+3 | 5+5

Odborná praxe

Studium je doplňováno praxemi v muzeích a galeriích, při výuce je využíváno i sbírkových předmětů ze školního depozitáře, kde je k dispozici řada špičkových děl českého textilního, zvláště krajkářského umění evropské úrovně.

Forma hodnocení: zkouška

Rozsah (přednáška/cvičení/konzultace): 0/80/0 | 0/80/0 | 0/80/0 | 0

E-kredity: 0+3 | 0+3 | 0+3 | 0

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9