Charakteristika oboru

Bytový design je dynamicky se rozvíjející obor, který reflektuje vliv obývaného prostředí na psychiku člověka. Ateliér je zaměřen na bytové textilie a doplňky. Studium zahrnuje celé spektrum činností od komponování prostoru, práce s barvou, po realizaci návrhů i zhotovení tkalcovských, tištěných, krajkářských, vyšívačských a košíkářských děl s cílem vytvořit interiér odpovídající modernímu životnímu stylu. Výuka je zaměřena jednak na práci s vizualizačními programy umožňujícími realizovat jednotlivé fáze projektu, jednak na klasické výtvarné vzdělání obohacené o teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti textilních materiálů a řemeslných technik.

Možnosti uplatnění

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní odborníci v oblastech bytového interiéru, textilní tvorby a tradičních textilních řemesel. Ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času jako samostatný designér nebo zaměstnanec interiérových studií a ateliérů, návrhář textilních dekorací (průmyslový design) nebo lektor textilních výtvarných technik v zařízeních mimoškolního vzdělávání a volného času

Informace pro žáky a rodiče

První ročník

Všeobecné informace

Pro úspěšně přijaté uchazeče je pořádána přípravná schůzka pro budoucí 1. ročník zpravidla v polovině června před koncem školního roku, kde jsou přijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni o organizaci studia na naší střední škole, dále o pravidelném adaptačním kurzu pořádaném v rámci preventivního školního programu a dalších nezbytných skutečnostech důležitých pro úspěšný a bezproblémový nástup a přechod na střední školu.

Pomůcky

Maturitní ročník

Maturitní zkoušky se skládají ze státní a profilové části.

Státní část obsahuje zkoušku z českého jazyka – didaktický test a z anglického jazyka – didaktický test. Písemná práce a ústní zkouška z českého i anglického jazyka je nyní součástí profilové zkoušky. Profilová část dále obsahuje ústní zkoušku z technologie textilní a oborové, dějin výtvarného umění a praktickou zkoušku (viz aktuální Vyhlášení…).

Praktická zkouška shrnuje dovednosti a znalosti z předmětů Navrhování, praktické a technické přípravy a výstupem je hotový model, kolekce modelů, nebo funkční prototyp, obsahující řemeslnou technikou a odpovídající grafické zpracování průvodních materiálů, které dokumentují vznik práce od návrhu po její veřejnou prezentaci.

Dále se žáci mohou přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám: ústní teoretické ze Základů společenských věd a praktické zkoušce z Figurálního kreslení.

Hodnocení maturitních zkoušek je komisionální. Přihlášení k maturitním zkouškám jarního cyklu je dle termínů vyhlášení maturitního centra pro zpracování výsledků CERMAT a MŠMT vždy zpravidla do konce listopadu a pro podzimní termín vždy do konce června následujícího roku.

Informace pro maturitní ročník 2023/24

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Uchazeči jsou obecně hodnoceni dle:

a) výsledků hodnocení získané v talentové zkoušce

b) hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

c) hodnocení z předložených domácích prací

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Do oborů střední školy s talentovou zkouškou je uzávěrka přihlášek vždy do 30. listopadu a talentové zkoušky se konají vždy v týdnu od 2. – 15. ledna každého školního roku v konkrétních termínech vyhlášených ředitelkou školy. (viz přijímací řízení v rubrice SUŠTŘ.)

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty

Předměty odborného vzdělávání

Vedoucí ateliéru

Ing. Markéta Musilová

Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví – Ateliér bytového designu. Absolventka ČVUT Praha. Učí předměty: SUŠ – Výtvarná příprava II., Interiérová tvorba, Navrhování, Oborová technlogie.