skola

Charakteristika školy

Škola se primárně zaměřuje na oděvní a textilní design. Usiluje o zapojení umění a řemesla do současného života.

Její předstupně lze sledovat už v době vlády Marie Terezie. Základy dnešní školní výuky byly položeny v roce 1919. Historie střední školy počíná v roce 1965.

V současné době ve škole studuje přibližně 120 studentů ve dvou hlavních oborech Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvu rozdělených do čtyř specializací: Ateliér oděvu, Ateliér bytového designu, Ateliér nových médií, Ateliér textilního designu. Ve vyšší odborné škole je možné studovat Konzervování a restaurování textilií kombinovanou formou a denní formou Design módních doplňků.

Absolventi odcházejí ze školy výtvarně, humanitně a řemeslně vzdělaní. Mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření nebo se ucházet o místo v oděvních ateliérech, interiérových a grafických studiích, kostymérnách, v redakcích časopisů, institucích vyučujících zájmové umělecké činnosti, zařízeních nabízejících arteterapii atd.

Škola dlouhodobě spolupracuje s oděvními a textilními firmami, ateliéry, grafickými studii, divadly a muzei při zajišťování odborných praxí a exkurzí. Je zapojena do Programu Erasmus+ podporujícího zahraniční mobilitu studentů a pedagogů. Aktivně se podílí na různých projektech, výstavách a přehlídkách. Každoročně se účastní veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, celorepublikové soutěže s mezinárodní účastí ODĚV a TEXTIL Liberec, ANTALIS – DOTEKY PAPÍRU, soutěžní přehlídky středních škol AVANTGARDA v Lysé nad Labem ad. Nezanedbává ani výstavní činnost, pravidelně se účastní PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI a sama organizuje aktuální výstavy. Od roku 2008 v budově školy provozuje Galerii Emilie Paličkové. V roce 2015 se představila na mezinárodní výstavě Expo v Miláně monumentálním objektem z šité krajky – Kapky pro život. Několik let spolupracuje na projektech ČESKÝ DESIGN BURDA. Firma Grund podle studentských návrhů realizovala kolekci koupelnových předložek YOUNG. Ve spolupráci se světoznámým designerem obuvi Manolo Blahnikem vznikly lodičky s krajkou HANGISI.

Škola je členem Asociace škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR

Historie

Prvopočátky školy sahají až do doby vlády Marie Terezie, která v Praze v roce 1767 zřídila první krajkářskou školu a povolala učitelku z Nizozemí. Školu navštěvovalo 118 dívek. Po zákazu dovozu cizích krajek a ztrátě Nizozemí císař František I. založil státníkrajkářskou školu s manufakturou, aby zachoval znalost bruselské krajky v monarchii. Ta od roku 1817 sídlila na Starém Městě pražském. Během dvou let se škola rozšířila a vyučovalo se i v 15 dalších střediscích v Krušných horách a Českém lese.

Od 20. let 19. století začala konkurovat rukodílnému krajkářství strojová výroba. Jako reakce na masivní rozvoj průmyslové velkovýroby, unifikaci zboží a pokles estetické úrovně se od poloviny století objevily snahy o obrodu uměleckých řemesel, zaměřující se na pořádání Světových výstav průmyslového a technického zboží, k zakládání uměleckoprůmyslových muzeí a škol s výukou řemeslných technik. V roce m1879 vznikl ve Vídni Ústřední krajkářský kurs (k. k. Zentral-Spitzenkurs), který zaštiťoval dosavadní krajkářské školy v monarchii, z nichž většina se nacházela na našem území. Jeho hlavním úkolem bylo řízení práce škol, příprava učitelů, organizace podomáckých výrobců a některé úkoly komerční.

Současnost a rozvoj

Naše škola trvá již úžasných sto let. Její vznik a vývoj je úzce spjat s historií našeho samostatného československého státu, včetně politických změn, které se více či méně promítly do chodu školy a jejích obměn.

V současné době působí a naplňuje jasnou vizi:

Škola jako centrum kvalitního výtvarného a uměleckořemeslného vzdělávání jak pro žáky, studenty, tak pro širokou odbornou i laickou veřejnost nejen v ČR, ale i v Evropě, s tradicí, která nesvazuje, ale rozvíjí.

Škola, která soustavně motivuje a podporuje žáky a studenty, učitele ale i ostatní zaměstnance, tak aby aktivně získávali a prohlubovali své znalosti, které pak uplatní ve svém dalším profesním životě.

Škola, kde základem úspěchu je důraz na vzájemnou komunikaci uvnitř i navenek, důraz na týmovou spolupráci ve vedení školy, na spolupráci mezi žáky a studenty stejně jako i mezi všemi zaměstnanci.

Škola, která vytváří bezpečné a spravedlivé pracovní prostředí s moderním a odpovídajícím materiálním zázemím.

Škola, která podporuje partnerství s rodiči, poradnami a ostatními vzdělávacími a kulturními institucemi, je členem profesních asociací, organizuje odborné konference a aktivně se účastní mezinárodních projektů za podpory zřizovatele.

Na Střední umělecké škole textilních řemesel lze studovat dva základní obory, které se dělí na další zaměření neboli školní vzdělávací plány:

Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07) s Ateliérem oděvu a Textilní výtvarnictví (82-41-M/14) s Ateliérem bytového designu, Ateliérem nových médií a Ateliérem textilního designu.

Studium obou oborů je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou a předpokladem pro přijetí je ukončené základní vzdělání a úspěšně vykonaná talentová zkouška.

Na Vyšší odborné škole textilních řemesel jsou akreditovány dva obory:

Konzervátorství a restaurátorství (82-41-N/20) se vzdělávacím programem Konzervování a restaurování textilií

Studium je tříleté v kombinované formě a zakončené absolutoriem s titulem diplomovaný specialista (DiS).

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-N/20) se vzdělávacím programem Design módních doplňků

Studium je tříleté, denní a zakončené absolutoriem s titulem diplomovaný specialista (DiS).

Jaké jsou přednosti studia na Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel?

Stoletá tradice a silná pozice v oblasti výuky textilních oborů středního a vyššího vzdělávání v ČR i v Evropě.

Vzdělávání v propojení unikátních řemesel a současného designu. Vysoká kvalita výuky uměleckořemeslných a odborných předmětů, talentová zkouška.

Působení kvalifikovaných pedagogů se skvělou motivací k práci. Vybavenost odborných ateliérů a učeben odpovídající a moderní technikou.

Menší počet žáků a studentů ve skupinách a celkově rodinné a umělecké prostředí školy.

Propracovaný způsob výchovného poradenství a působení školního speciálního pedagoga.

Existence sbírky historických textilií ve škole, odborné knihovny, jako zdroje informací a školní galerie E. Paličkové, kde se žáci a studenti prakticky učí prezentovat svá díla.

Každoroční pořádání studentského festivalu, jako projektu k ověření výstupů výuky a k propojení s ostatními středními školami. Úzké propojení zadávaných úkolů s praxí zejména u výuky VOŠ. Dlouhodobá spolupráce v rámci odborných institucí, asociací a projektů v ČR i v zahraničí.

Systematické působení školy jako centra celoživotního učení a pořádání kurzů pro veřejnost.

Škola je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, školné se na SŠ neplatí, na VOŠ ano, 5000,- Kč/rok dle zákona.

Umístění budovy – výborná dostupnost školy.

Dokumenty a výroční zprávy

Dokumenty školy

Výroční zprávy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb našim žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků studentů a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na žáky, kteří nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

Školská rada

Školská rada VOŠ a SUŠTŘ složená ze zástupců pedagogů, zřizovatele školy a studentů plně podporuje orientaci školy na nové formy vzdělávání. Na svých jednáních dává podněty k diskuzím na některá témata pro Uměleckou radu, učitelský sbor a Studentský parlament.

Vážení kolegové, rodiče, žáci a studenti, pracujeme pro vás a těšíme se tedy na vaše podněty a připomínky!

Spolupráce s KRPŠ o.s.

Občanské sdružení KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY – KRPŠ, o. s., bylo založeno v říjnu 2009.

Cílem je:

 • Seznamovat veřejnost s pedagogickou a uměleckou činností školy
 • Organizovat akce sloužící k všestrannému rozvoji žáků a prohlubující jejich vzdělání (studijní exkurze, zájezdy, návštěvy výstav apod.)
 • Iniciovat a pořádat výstavy, přehlídky a sympozia současného výtvarného umění
 • Připravovat pro širší veřejnost akce propagující obory uměleckého řemesla vyučované školou
 • Aktivně pomáhat při záchraně uměleckých děl užitého umění
 • Spolupracovat s organizacemi věnujícími se textilnímu umění
Žádáme proto rodiče a přátele školy, aby na podporu činnosti sdružení přispěli částkou min. 500 – 1000 Kč.

Číslo účtu: 2900279499/2010

IČO: 22 84 08 00

Granty

Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Naše žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ“ výše specifikovaného projektu byla dne 23. 1. 2018 schválena pro financování. Výše částky schválené podpory, která byla projektu přidělena, činí 582 294, 00 Kč.

Od ledna 2018 je z tohoto programu hrazen plat školního speciálního pedagoga a kariérové poradenství žáků SUŠTŘ a studentů VOŠTŘ. Program pro naši školu je na 24 měsíců a zahrnuje ještě financování vzdělávání pedagogů VOŠ v informačních technologiích, spolupráce VOŠ – sdílení zkušeností a financování doučování žáků ohrožených neúspěchem, které budou realizovány dále v průběhu školního roku 2018 – 19 až do 31. 2. 2020.

 • OP VVV – Operační program Věda, výzkum a vzdělávání
 • Číslo výzvy: 22
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008205
 • Název projektu: Podpora rozvoje pedagogických pracovníků a studentů VOŠTŘ a SUŠTŘ
 • Číslo jednací: MSMT-30025/2017

Škola získala titul úspěšný účastník projektů ERASMUS+ v období 2014-2020 a pravidelně podává žádosti vždy pro vybrané žáky SŠ v počtu cca 12-14 a pro studenty VOŠ v počtu 5 a pro pedagogické pracovníky (1-3 osob). Stáže se dle možností zpravidla konají ve Finsku nyní nově ve Velké Británii, vždy dle zaměření projektu.

ERASMUS+ 2019-2020

V červnu 2019 grantová agentura schválila naši žádost a byl udělen grant na projekt UMĚNÍ – ŘEMESLA – ZKUŠENOSTI, v rámci programu Erasmus+ klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, č. 2019-1-CZ01-KA102-060577.

Projekt je koncipován pro žáky 4. ročníků a čerstvé absolventy a studenty VOŠ a pedagogické pracovníky. Projekt trvá po dobu 15 měsíců od 01. 08. 2019 do 31. 10. 2020. Maximální výše grantu činí 36666,00 EUR.

Cílem projektu je:

A) Podpora rozvoje klíčových kompetencí a dovedností pracovníků: – zlepšení kompetence pracovníků dalším vzděláváním a cíleným rozvojem dovedností i rozšiřováním odborných znalostí v jejich profesním oboru – zkvalitnění a rozšíření obsahu výuky, zdokonalování metodiky a její začlenění do učebních plánů – přenos získaných zkušeností a jejich zapojení do výuky.

B) Podpora rozvoje klíčových kompetencí a dovedností žáků a studentů: – cílený rozvoj komunikačních dovedností v mateřském i anglickém jazyce – rozvoj podnikavosti a posílení vzdělávání v oblasti podnikání – rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů pro veřejnost a doplňujících kurzů pro žáky a studenty školy.

C) Rozvoj a rozšiřování dosavadní mezinárodní spolupráce – udržovat i nadále spolupráci s našimi partnery ve Finsku a Velké Británii – aktivně hledat další možnosti spolupráce s podobně zaměřenými školami

Spolupráce se soc. partnery

Členství školy v asociacích

A) VOŠTŘ a SUŠTŘ je aktivním členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR a aktivně se účastní celostátní přehlídky. V letošním roce postoupila práce do celostátního kola vyhlašované Design Cabinetem 2020 viz MUT galerie.

B) Škola dále stejně aktivně působí v Asociaci textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK). Pod záštitou ATOK naše škola vystavovala na EXPO MILÁNO 2015, kde propagovala unikátní řemeslnou techniku šité krajky monumentálním objektem KAPKY PRO ŽIVOT a také výukou řemesla samotného.

C) PRAXE

Střední umělecká škola textilních řemesel:

Žáci SUŠTŘ se účastní povinné praxe ve 2. a 3. ročníku vždy v délce 10 – ti pracovních dnů. Databáze sociálních partnerů se po dobrých zkušenostech s našimi žáky pravidelně zvyšuje. Dohled nad praxemi žáků vykonávají vedoucí jednotlivých Ateliérů, kteří místa praxí osobně navštíví, nebo jsou v telefonickém kontaktu (mimopražské firmy) jak před samotným započetím praxe, tak i jejím v průběhu. Pro úspěšné dokončení praxe žák odevzdává deník praxe, který obsahuje krátké zhodnocení žákovy práce pracovníkem firmy. Toto je důležitá zpětná vazba pro žáka i školu. Praxe je ošetřena smluvními vztahy s jednotlivými partnery. Významná je také spolupráce s časopisem BURDA Praha – projekt Český design. Zde je nastavena úspěšná spolupráce, která se významně podílí i na šíření výsledků studia pro širokou veřejnost.

Seznam právnických osob, ve kterých žáci konali praxi:

Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1

Ateliéry tapisérií s.r.o., Pod hradem 7/IV, Jindřichův Hradec

K.SANIS, Na Havránce 1029/26, Praha 4

Kristýna Hnilica Čuříková, Moskevská 70, Praha 10

A+D Národní divadlo, Vinohradská 117, Praha 3

Oblékárna Melantrichova, Melantrichova 19, Praha 1

Miroslav Bárta Fashion Designer, Bílkova 8, Praha 1

La fashion, Ing. Lucie Vlášková, Vondroušova 1154, Praha 6

Katja Design, Jeruzalémská 13, Praha 1

Ateliér Poner, Maiselova 41/21, Praha 1

Lenka Tajerová, Čechova 26, Praha 7

Divadlo na Vinohradech, Náměstí Míru 1450/7, Praha 2

26 Mikela da Luka s.r.o., V Luhu 1215, Řevnice

GK-Gabriela Karlová – krejčovský ateliér, nám. Dr. Holého 2, Praha 8

MIMO SPACE, Pod Kapličkou 3155/20, Praha 3

EIRI, V Horní Stromce 2300/7, Praha 3

Animation People, Na Doubkové 8, Praha 5

400 ASA/Z.S., Evropská 2758/11, Praha 6

Maison D´Idee s.r.o., V Chotejně 765/15, Praha 10

Lucky Man Films, Perlová 1020/8, Praha 1

Anna Tůmová, Matějovského 193/8, Praha 5

Knowcomm s.r.o., Rybalkova 375/59, Praha 10

CIUX Digital s.r.o., Pernerova 635/57, Praha 8

Havas Worldwide Prague a.s., Letenské sady 1500 (EXPO 58), Praha 7

STYLTEX design, spol. s r.o., Dukelských Hrdinů 971/22, Praha 7

JYSK s.r.o., Novodvorská 1062/12, Praha 4

Ing. Kateřina Pečeňová, Studio designer-ka, Luční 1008, Unhošť

XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, Praha 5

Daniela Ferenčíková/WNOOZOW, Urxova 2, Praha 8

EH Studio, Jeremenkova 88, Praha 4

Optimal interier design spol s r.o., Na Košince 2374/11, Praha 8

Vyšší odborná škola textilních řemesel:

Studentky 1. ročníku vzdělávacího programu Design módních doplňků se účastnili povinné dvoutýdenní odborné praxe v průběhu měsíců února ve Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou na základě dohodnuté spolupráce mezi oběma školami. Studentky 2. ročníku vzdělávacího programu Design módních doplňků se účastnili povinné týdenní odborné praxe v průběhu měsíců února v kostýmních dílnách Národního divadla. Dohledem nad praxemi studentek byla pověřena vedoucí VOŠ a vyučující předmětu Navrhování.

Vyšší odborná škola dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi:

Muzeum hl. města Prahy, Kožená 1, Praha 1

Národní divadlo, Národní 2, 110 00 Nové Město

Severočeské muzeum v Liberci, Husova 11, 460 01 Liberec

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky

Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou, Horní nám. 1, 466 80 Jablonec nad Nisou

BURDA Praha – projekt český design

Několikaletá spolupráce s celostátním časopisem byla koncipována jako dlouhodobý projekt, kde čtenářkám bylo zprostředkováno, jak vzniká kolekce od návrhu po výrobek až po jeho propagaci. Tři nadané žákyně z 3. ročníku Ateliéru oděvu oboru Modelářství a návrhářství oděvů navrhly modelovou řadu pro známou osobnost a tu pak ušili. Tato práce byla vždy prezentována formou reportáží od dubnového po zářijové číslo na dvoustraně časopisu.

Spolupráce s VŠCHT

S Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se podílíme na realizaci výuky společně akreditovaného bakalářského programu Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl, obor Konzervování – restaurování uměleckořemeslných z textilních materiálů. Smluvně zajišťujeme výuku předmětů: Řemeslné techniky, Semestrální a bakalářské práce a Výtvarná cvičení. Organizujeme talentové zkoušky, které jsou součástí přijímacího řízení.

Kurzy pro veřejnost

(Osvědčení o absolvování dle § 114 Školského zákona)

Níže uvedené kurzy budou probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách v budově školy (Praha 1, U Půjčovny 9) v týdnu od 12. října 2020, v rozsahu 13 lekcí 3 vyučovací hodiny tj. 3×45 min.

Obvyklá cena kurzu je 3.000,- Kč. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 6.

Při menším počtu zájemců je možné snížit počet lekcí nebo navýšit cenu kurzu.

Přihlášky a více informací na kurzy@textilniskola.cz

Kurz macramé pro začátečníky | Mgr. Daniela Barochová

Obsah:
Seznámení se základními uzly a postupy, realizace vlastního interiérového doplňku.

Den a hodina:
úterý od 17:00 do 19:25

Paličkování pro začátečníky | Bc. Kateřina Hanilcová, Dis.

Obsah:
Seznámení se základními technikami paličkované krajky, realizace drobného výrobku.

Den a hodina:
středa od 17:00 do 19:25

Kurz navrhování krajky | akad. mal. Alina Jašková

Obsah:
Návrhy na různé typy paličkované krajky (pásková, mnohopárová, prostorová).

Den a hodina:
úterý od 17:00 do 19:25

Kurz základních tkalcovských technik | Mgr. Andrea Koblasová

Obsah:
Tkaní na rámu, kolíkovém stavu a tkalcovském stavu s využitím recyklovaných a přírodních materiálů. 

Den a hodina:
pondělí od 17:00 do 19:25

Kurz paličkované a šité krajky pro pokročilé | Jitka Hartová, DiS.

Obsah:
Tvorba drobností podle vzorů ze školního depozitáře.

Den a hodina:
čtvrtek od 17:00 do 19:25

Kurz paličkované krajky pro pokročilé | Věra Holomečková

Obsah:
Pásková krajka, půdice, ukončování.

Den a hodina:
pondělí od 17:00 do 19:25

Klobouky a doplňky z plsti | akad. arch. Alena Kobylková

Obsah:
Obsah: Základy tvarování klobouků z plstěných polotovarů. Kurz zahrnuje i vypracování zdobných prvků z plsti, stuh a případně z hedvábí.

Den a hodina:
středa od 16:00 do 20:05 (5 vyučovacích hodin)

Kurz se bude konat 10 týdnů – maximální počet uchazečů 5 – cena kurzu 4.000,- Kč.