Obory

Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N/03)
se vzdělávacím programem Konzervování
a restaurování textilií

Studium je tříleté v kombinované formě a zakončené absolutoriem s titulem diplomovaný specialista (DiS).

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-N/20)
se vzdělávacím programem Design módních doplňků

Studium je tříleté, denní a zakončené absolutoriem s titulem diplomovaný specialista (DiS).

Všeobecné informace VOŠTŘ

Ve vyšší odborné škola lze studovat v tříletém vzdělávacím programu Konzervování a restaurování textilií, který se vyučuje kombinovanou formou – to znamená, že přímá výuka je spojena se samostudiem, a tříletý vzdělávací program denního studia Design módních doplňků. Vzdělávací program Design módních doplňků je určen všem, kteří se chtějí naučit tvořit oděvní a bytové doplňky z textilních materiálů. Studium zahrnuje čtyři základní složky: 1. složku výtvarnou, kde se naučíte vše od figurální kresby po kresby návrhové; 2. technicko-technologickou, která zahrnuje výuku konstrukce střihu, návrhu interiéru, znalost materiálů; 3. řemeslnou, tedy techniky paličkované krajky, šité krajky, výšivky, tkaní a tisku, základy košíkářských a modistických technik a 4. prezentaci díla: návrh plakátu, pozvánky, letáku či webové prezentace. Při studiu ovládnete základy počítačové grafiky a fotografie. Naučíte se orientovat jak v problematice modelingu, výstavní a mediální prezentace, tak v oblastech práva, ekonomiky, managementu kultury a podnikání, public relations. K hodnocení používáme kreditní systém. Po absolvování se můžete uplatnit jako samostatný designer, odborník v oděvních a bytových ateliérech, arteterapeut, lektor textilních technik, odborný pracovník v kostymérnách nebo textilních sbírkách muzeí a galerií.

Kombinovaná forma studia Konzervování a restaurování textilií nabízí ojedinělou možnost doplnit si znalosti a zvýšit si kvalifikaci i při zaměstnání, a to zejména pro pracovníky muzeí a galerií či příbuzných profesí s možností snazšího získání restaurátorské licence. Po absolvování vzdělávacího programu Konzervování a restaurování textilií budete schopni samostatné práce konzervátora, restaurátora a muzejní a galerijní činnosti. Při studiu se zaměřujeme na rozšiřování základních znalosti rukodělných textilních technik (paličkované krajky, šité krajky, výšivky, tkaní), kultivování výtvarných schopností, prohlubování znalostí z dějin užitého umění, teorie památkové péče, odborné chemie, textilní technologie a cizího jazyka. V předmětu Fotodokumentace si osvojíte fotografické a grafické dovednosti nutné k vytvoření dokumentace konzervátorských a restaurátorských postupů při opravě díla. Ve výuce předmětu restaurování a konzervování v během studia a při vypracovávání absolventské práce budete mít možnost konzervovat a restaurovat textilní objekty zapůjčené z muzeí, galerií, soukromých sbírek či ze školní sbírky historických textilií. Výběr prací a zpracování dokumentace podřizujeme kritériím, která odpovídají požadavkům na udělení restaurátorské licence (povolení k restaurování) Ministerstvem kultury ČR. Součástí studia jsou i odborné praxe v restaurátorských dílnách a textilních sbírkách muzeí a galerií. K hodnocení používáme kreditní systém. Studium je ukončeno absolutoriem obsahujícím teoretickou i praktickou část.

Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí je ukončené vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně nvykonaná talentová zkouška.

Požadavky na přijetí:

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky pro přijetí. Do studijního oboru mohou být přijati studenti netrpící poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin. Zdravotní způsobilost doloží potvrzením na přihlášce příslušného registrujícího praktického lékaře.

Přijímací řízení má dvě části – talentová zkouška a pohovor a je dvoudenní. Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně jednotlivé zadané úkoly.

V letošním školním roce 2020-21 vyhlašujeme přijímací řízení do oboru VOŠTŘ Design módních doplňků 82-41-N/20 (denní forma studia, 3 roky) a doplňující přijímací řízení do vyššího ročníku pro vzdělávací program 82-42-N/03 Konzervování a restaurování textilií (tříletá kombinovaná forma studia). Více viz níže – Kritéria.

 

Výňatek z akreditace

Rozvrh

Absolutorium

Pro úspěšné zakončení studia je nutné vypracovat a obhájit před komisí závěrečnou absolventskou práci na zadané téma, která má teoretickou i praktickou část a složit absolventské zkoušky z odborného cizího jazyka a odborné zkoušky, která obsahuje zejména témata z textilní a oborové technologie a dějin výtvarného umění dle vzdělávacího programu. Pak absolvent získává titul Diplomovaný specialista.

Skripta