Obory

Na Střední umělecké škole textilních řemesel lze studovat dva základní obory, které se dělí na další zaměření neboli školní vzdělávací plány:

Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07)
s Ateliérem oděvu

Textilní výtvarnictví (82-41-M/14)
s Ateliérem bytového designu, Ateliérem nových médií a Ateliérem textilního designu.

Všeobecné informace SUŠTŘ

Studium obou oborů je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou a předpokladem mpro přijetí je ukončené základní vzdělání a úspěšně vykonaná talentová zkouška a přijímací řízení.

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Uchazeči jsou obecně hodnoceni dle:

a) výsledků hodnocení získané v talentové zkoušce

b) hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

c) hodnocení z předložených domácích prací

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Do oborů střední školy s talentovou zkouškou je uzávěrka přihlášek vždy do 30. listopadu a talentové zkoušky se konají vždy v týdnu od 2. – 15. ledna každého školního roku v konkrétních termínech vyhlášených ředitelkou školy. Talentová zkouška 1. kola pro školní rok 2023/24 se  koná ve dvou termínech: 5. ledna nebo 10. ledna 2023
Do 20.1. 2023 bude uchazečům rozeslán dopis se sdělením o výsledku TZK.
V úterý 24. ledna 2023 od 16:30 do 18:00 v budově školy mohou uchazeči a jejich zákonní zástupci nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům, dle § 38 a § 36 zákona č. 500/ 2004 Sb. správního řádu.

Konečné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy dne 5. 2. 2023 pod registračními čísly uchazečů a ředitelka školy vydá rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 5. do 15. února 2023.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb našim žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků studentů a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na žáky, kteří nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

Rozvrh

První ročník

Všeobecné informace

Pro úspěšně přijaté uchazeče je pořádána přípravná schůzka pro budoucí 1. ročník zpravidla v polovině června před koncem školního roku, kde jsou přijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni o organizaci studia na naší střední škole, dále o pravidelném adaptačním kurzu pořádaném v rámci preventivního školního programu a dalších nezbytných skutečnostech důležitých pro úspěšný a bezproblémový nástup a přechod na střední školu.

Letošní informační schůzka se uskuteční dne 15. 5. 2023 od 17h v budově školy a před samotným konáním v 16h se bude konat test jazykové úrovně budoucích žáků
1. ročníků školního roku 2023-24.

Pomůcky

Číslo účtu o.s. KRPŠ - 2900279499/201015

Sdělujeme rodičům a žákům budoucího prvního ročníku, že mohou příspěvky do Klubu rodičů a přátel školy, o.s., ze kterých se hradí některé aktivity žáků zasílat na č.ú. 2900279499/2010.

Maturitní ročník

Maturitní zkoušky se skládají ze státní a profilové části.

Státní část obsahuje zkoušku z českého jazyka – didaktický test a z anglického jazyka – didaktický test. Písemná práce a ústní zkouška z českého i anglického jazyka je nyní součástí profilové části. Dále profilová část obsahuje ústní zkoušku z technologie textilní a oborové, dějin výtvarného umění a praktickou zkoušku (viz aktuální Vyhlášení témat..).

 

Praktická zkouška shrnuje dovednosti a znalosti z předmětů Navrhování, praktické a technické přípravy a výstupem je hotový model, kolekce modelů, nebo funkční prototyp, obsahující řemeslnou technikou a odpovídající grafické zpracování průvodních materiálů, které dokumentují vznik práce od návrhu po její veřejnou prezentaci.

Dále se žáci mohou přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám: ústní teoretické ze Základů společenských věd a praktické zkoušce z Figurálního kreslení.

Hodnocení maturitních zkoušek je komisionální. Přihlášení k maturitním zkouškám jarního cyklu je dle termínů vyhlášení maturitního centra pro zpracování výsledků CERMAT a MŠMT vždy zpravidla do konce listopadu a pro podzimní termín vždy do konce června následujícího roku.

Informace pro maturitní ročník 2022/23