Obory

Na Střední umělecké škole textilních řemesel lze studovat dva základní obory, které se dělí na další zaměření neboli školní vzdělávací plány:

Modelářství a návrhářství oděvů (82-41-M/07)
s Ateliérem oděvu

Textilní výtvarnictví (82-41-M/14)
s Ateliérem bytového designu, Ateliérem nových médií a Ateliérem textilního designu.

Všeobecné informace SUŠTŘ

Studium obou oborů je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou a předpokladem pro přijetí je ukončené základní vzdělání a úspěšně vykonaná talentová zkouška a přijímací řízení.

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Uchazeči jsou obecně hodnoceni dle:

a) výsledků hodnocení získané v talentové zkoušce

b) hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

c) hodnocení z předložených domácích prací

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Do oborů střední školy s talentovou zkouškou je uzávěrka přihlášek vždy do 30. listopadu
a talentové zkoušky se konají vždy v týdnu od 2. – 15. ledna každého školního roku v konkrétních termínech vyhlášených ředitelkou školy. 

Talentová zkouška 1. kola pro školní rok 2024/25 se bude konat ve dvou termínech:
4. ledna a 9.
ledna 2024

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (DOD):  STŘEDA 4. 10. 2023 od 12-18h
DOD A TALENTOVKY NANEČISTO: PÁTEK 10. 11. (12-18h) a  SOBOTA 11. 11. 2023 (9-13h)

Dne 24. 1. 2024 se od 14.00 do 16:00 koná informativní schůzka v přízemí budovy školy pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, kde budou mít právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k úkonům v přijímacím řízení pro rok 2024-25, ve správním řízení dle §36 a §38 zákona 500/2004 Sb., správního řádu.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb našim žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků studentů a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na žáky, kteří nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

Rozvrh

První ročník

Všeobecné informace

Pro úspěšně přijaté uchazeče je pořádána přípravná schůzka pro budoucí 1. ročník zpravidla v polovině června před koncem školního roku, kde jsou přijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni o organizaci studia na naší střední škole, dále o pravidelném adaptačním kurzu pořádaném v rámci preventivního školního programu a dalších nezbytných skutečnostech důležitých pro úspěšný a bezproblémový nástup a přechod na střední školu.

Letošní I. třídní schůzky zákonných zástupců 1. ročníků školního roku 2023-24 se uskuteční 
dne 4. 10. 2023 od 17h v budově školy.

Pomůcky

Číslo účtu o.s. KRPŠ - 2900279499/201015

Sdělujeme rodičům a žákům budoucího prvního ročníku, že mohou příspěvky do Klubu rodičů a přátel školy, o.s., ze kterých se hradí některé aktivity žáků zasílat na č.ú. 2900279499/2010.

Maturitní ročník

Maturitní zkoušky se skládají ze státní a profilové části.

Státní část obsahuje zkoušku z českého jazyka – didaktický test a z anglického jazyka – didaktický test. Písemná práce a ústní zkouška z českého i anglického jazyka je nyní součástí profilové části. Dále profilová část obsahuje ústní zkoušku z technologie textilní a oborové, dějin výtvarného umění a praktickou zkoušku (viz aktuální Vyhlášení témat..).

 

Praktická zkouška shrnuje dovednosti a znalosti z předmětů Navrhování, praktické a technické přípravy a výstupem je hotový model, kolekce modelů, nebo funkční prototyp, obsahující řemeslnou technikou a odpovídající grafické zpracování průvodních materiálů, které dokumentují vznik práce od návrhu po její veřejnou prezentaci.

Dále se žáci mohou přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám: ústní teoretické ze Základů společenských věd a praktické zkoušce z Figurálního kreslení.

Hodnocení maturitních zkoušek je komisionální. Přihlášení k maturitním zkouškám jarního cyklu je dle termínů vyhlášení maturitního centra pro zpracování výsledků CERMAT a MŠMT vždy zpravidla do konce listopadu a pro podzimní termín vždy do konce června následujícího roku.

Informace pro maturitní ročník 2023/24