Charakteristika oboru

Cílem oboru je integrovat oděvní a tradiční řemeslnou textilní tvorbu do světa současných prostředků vizuální a audiovizuální komunikace. Výstupem je pak výtvarná propagace oděvních a textilních výrobků prostřednictvím zvoleného média. Školní vzdělávací program je zaměřený na seznámení se s textilním uměním v jeho výtvarné i řemeslné složce a na rozvoj komunikačních schopností, především ve sféře vizuální komunikace. Výuka samozřejmě není jen teoretická. Mimo praxí ve firmách odpovídajícího zaměření je ve třetím ročníku zařazen projekt „SUŠTŘ-FEST“, týdenní studentský festival pro veřejnost, s vernisáží ve školní galerii a projekcí studentských filmů, s množstvím různých workshopů řemeslných dovedností nebo módní přehlídkou, kde si žáci prakticky ověří své získané dovednosti. Zároveň se žáci Ateliéru nových médií aktivně podílejí na všech formách prezentace školy, pořizují záznamy ze soutěží, přehlídek a výstav a to pak zpracují do formy zvoleného média.

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru bude schopen využívat pro svou práci všech možností digitální fotografie, tedy sám ovládat techniku snímků, jejich počítačového zpracování a archivace a zároveň spolupracovat s profesionálním fotografem. Díky osvojení nejfrekventovanějších grafických programů dokáže vytvořit webovou prezentaci a propagační tiskoviny a zároveň bude schopen spolupracovat s profesionálními studii a grafiky. Obeznámí se s problematikou výstavní a pódiové prezentace textilní tvorby a v kontaktu s jejími tvůrci bude schopen vystupovat jako rovnocenný partner.

Informace pro žáky a rodiče

První ročník

Všeobecné informace

Pro úspěšně přijaté uchazeče je pořádána přípravná schůzka pro budoucí 1. ročník zpravidla v polovině června před koncem školního roku, kde jsou přijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni o organizaci studia na naší střední škole, dále o pravidelném adaptačním kurzu pořádaném v rámci preventivního školního programu a dalších nezbytných skutečnostech důležitých pro úspěšný a bezproblémový nástup a přechod na střední školu.

Pomůcky

Maturitní ročník

Maturitní zkoušky se skládají ze státní a profilové části.

Státní část obsahuje zkoušku z českého jazyka – didaktický test a z anglického jazyka – didaktický test. Písemná práce a ústní zkouška jak z českého tak anglického jazyka patří nyní do profilové části maturity. Dále profilová část obsahuje ústní zkoušku z technologie textilní a oborové, dějin výtvarného umění a praktickou zkoušku (podrobnosti viz Vyhlášení..)

Praktická zkouška shrnuje dovednosti a znalosti z předmětů Navrhování, praktické a technické přípravy a výstupem je hotový model, kolekce modelů, nebo funkční prototyp, obsahující řemeslnou technikou a odpovídající grafické zpracování průvodních materiálů, které dokumentují vznik práce od návrhu po její veřejnou prezentaci.

Dále se žáci mohou přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám: ústní teoretické ze Základů společenských věd a praktické zkoušce z Figurálního kreslení.

Hodnocení maturitních zkoušek je komisionální. Přihlášení k maturitním zkouškám jarního cyklu je dle termínů vyhlášení maturitního centra pro zpracování výsledků CERMAT a MŠMT vždy zpravidla do konce listopadu a pro podzimní termín vždy do konce června následujícího roku.

Informace pro maturitní ročník 2023/24

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Uchazeči jsou obecně hodnoceni dle:

a) výsledků hodnocení získané v talentové zkoušce

b) hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

c) hodnocení z předložených domácích prací

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Do oborů střední školy s talentovou zkouškou je uzávěrka přihlášek vždy do 30. listopadu a talentové zkoušky se konají vždy v týdnu od 2. – 15. ledna každého školního roku v konkrétních termínech vyhlášených ředitelkou školy. (viz přijímací řízení v rubrice SUŠTŘ.)

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty

Předměty odborného vzdělávání

Vedoucí ateliéru

MgA. Filip Ulver

Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví – Ateliér nových médií. Absolvent FAMU Praha. Učí předměty: SUŠ – Technická příprava: fotografie, Technologie oborová, Multimediální tvorba, Počítačová grafika; VŠCHT – Fotodokumentace, Výtvarná cvičení.