Charakteristika oboru

Základní myšlenkou, která nese tento obor, je užití tradičních textilních technik v současném oděvu novým způsobem a skloubení moderního výtvarného názoru s precizním řemeslným zpracováním, čerpajícím z tradice. Studenti zvládnou základy krejčovského řemesla, konstrukce střihů, technologie, návrhového kreslení i figurální kresby. Zároveň projdou praktickou výukou základů rukodělných technik – ruční výšivky, tkaní nebo textilního tisku. Zpočátku si studenti osvojují základní výtvarné a odborné znalosti a dovednosti, ve vyšších ročnících tvoří oděvní modely podle vlastních návrhů s využitím rukodělných technik.

Možnosti uplatnění

Jednoduše řečeno, typickým absolventem tohoto oboru je oděvní návrhář ozvláštňující své modely využitím tradičních textilních technik.

Informace pro žáky a rodiče

První ročník

Všeobecné informace

Pro úspěšně přijaté uchazeče je pořádána přípravná schůzka pro budoucí 1. ročník zpravidla v polovině června před koncem školního roku, kde jsou přijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni o organizaci studia na naší střední škole, dále o pravidelném adaptačním kurzu pořádaném v rámci preventivního školního programu a dalších nezbytných skutečnostech důležitých pro úspěšný a bezproblémový nástup a přechod na střední školu.

Pomůcky

Maturitní ročník

Maturitní zkoušky se skládají ze státní a profilové části.

Státní část obsahuje zkoušku z českého jazyka – didaktický test, písemná práce a ústní zkoušku a z anglického jazyka – didaktický test, písemná práce a ústní zkoušku. Profilová část obsahuje ústní zkoušku z technologie textilní a oborové, dějin výtvarného umění a praktickou zkoušku.

Praktická zkouška shrnuje dovednosti a znalosti z předmětů Navrhování, praktické a technické přípravy a výstupem je hotový model, kolekce modelů, nebo funkční prototyp, obsahující řemeslnou technikou a odpovídající grafické zpracování průvodních materiálů, které dokumentují vznik práce od návrhu po její veřejnou prezentaci.

Dále se žáci mohou přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám: ústní teoretické ze Základů společenských věd a praktické zkoušce z Figurálního kreslení.

Hodnocení maturitních zkoušek je komisionální. Přihlášení k maturitním zkouškám jarního cyklu je dle termínů vyhlášení maturitního centra pro zpracování výsledků CERMAT a MŠMT vždy zpravidla do konce listopadu a pro podzimní termín vždy do konce června následujícího roku.

Informace pro maturitní ročník 2020/2021

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Uchazeči jsou obecně hodnoceni dle:

a) výsledků hodnocení získané v talentové zkoušce

b) hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

c) hodnocení z předložených domácích prací

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Do oborů střední školy s talentovou zkouškou je uzávěrka přihlášek vždy do 30. listopadu a talentové zkoušky se konají vždy v týdnu od 2. – 15. ledna každého školního roku v konkrétních termínech vyhlášených ředitelkou školy

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty

Předměty odborného vzdělávání

Vedoucí ateliéru

MgA. Eva Briki

Absolventka VŠUP Praha. Vedoucí oboru Modelářství a návrhářství oděvů – Ateliér oděvu. Učí předměty: SUŠ – Navrhování oděvů, Výtvarná příprava