Charakteristika oboru

Základem výuky Ateliéru textilního designu jsou tradiční textilní techniky, které lze uplatnit jak v moderním interiéru, tak v oděvní tvorbě v módních doplňcích.

Vzdělávací program je koncipován tak, že prvních dvou letech studia se žáci seznámí se základy všech řemeslných textilních technik, které se ve škole vyučují a ve třetím a čtvrtém ročníku se specializují na dvě vybrané techniky, které mají možnost intenzivněji studovat, jim je také přizpůsobena náplň předmětů Technologie oborová, Technická příprava a Navrhování (viz učební plán). Praktická maturitní zkouška zahrnuje návrh výrobku ve zvolené technice, technologickou dokumentaci a zhotovení prototypu výrobku. Součástí prezentace před maturitní komisí je obrazové a propagační portfolio závěrečné práce.

Možnosti uplatnění

Tato specializace má široké uplatnění ve všech oblastech textilní tvorby jako samostatný podnikatel ve volné textilní tvorbě a tvorbě módních doplňků, kreativní pracovník v ateliérech, studiích a firmách, propagační výtvarník se zaměřením na textilní tvorbu, lektor v zařízeních mimoškolního vzdělávání, terapeutických a rehabilitačních centrech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách příbuzných oborů především uměleckých, pedagogických, teoriích umění a restaurování.

Informace pro žáky a rodiče

První ročník

Všeobecné informace

Pro úspěšně přijaté uchazeče je pořádána přípravná schůzka pro budoucí 1. ročník zpravidla v polovině června před koncem školního roku, kde jsou přijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni o organizaci studia na naší střední škole, dále o pravidelném adaptačním kurzu pořádaném v rámci preventivního školního programu a dalších nezbytných skutečnostech důležitých pro úspěšný a bezproblémový nástup a přechod na střední školu.

Pomůcky

Maturitní ročník

Maturitní zkoušky se skládají ze státní a profilové části.

Státní část obsahuje zkoušku z českého jazyka – didaktický test, písemná práce a ústní zkoušku a z anglického jazyka – didaktický test, písemná práce a ústní zkoušku. Profilová část obsahuje ústní zkoušku z technologie textilní a oborové, dějin výtvarného umění a praktickou zkoušku.

Praktická zkouška shrnuje dovednosti a znalosti z předmětů Navrhování, praktické a technické přípravy a výstupem je hotový model, kolekce modelů, nebo funkční prototyp, obsahující řemeslnou technikou a odpovídající grafické zpracování průvodních materiálů, které dokumentují vznik práce od návrhu po její veřejnou prezentaci.

Dále se žáci mohou přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám: ústní teoretické ze Základů společenských věd a praktické zkoušce z Figurálního kreslení.

Hodnocení maturitních zkoušek je komisionální. Přihlášení k maturitním zkouškám jarního cyklu je dle termínů vyhlášení maturitního centra pro zpracování výsledků CERMAT a MŠMT vždy zpravidla do konce listopadu a pro podzimní termín vždy do konce června následujícího roku.

Informace pro maturitní ročník 2020/2021

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Rámcový vzdělávací program je určen pro žáky a uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Ke studiu budou přijati žáci, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a uspějí v přijímacím řízení. Uchazeči jsou obecně hodnoceni dle:

a) výsledků hodnocení získané v talentové zkoušce

b) hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

c) hodnocení z předložených domácích prací

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče o přijetí do oborů Textilního výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvů.

Do oborů střední školy s talentovou zkouškou je uzávěrka přihlášek vždy do 30. listopadu a talentové zkoušky se konají vždy v týdnu od 2. – 15. ledna každého školního roku v konkrétních termínech vyhlášených ředitelkou školy

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty

Předměty odborného vzdělávání

Vedoucí ateliéru

Alina Jašková, ak. mal.

Vedoucí oboru Textilní výtvarnictví – Ateliér textilního designu. Absolventka VŠUP Praha. Učí předměty: SUŠ – Navrhování, Počítačová grafika, VŠCHT – Výtvarné cvičení