Charakteristika oboru

Obsah vzdělávacího programu, který zahrnuje složku teoretickou, praktickou a výtvarnou, je koncipován tak, aby se jednotlivé oblasti vzájemně prolínaly a doplňovaly. Teoretická oblast je zaměřena na památkovou péči a textilní umění z hledisek chemicko-technologických, uměleckých a historických. Formou seminářů vede studenty k samostatné práci s odbornou literaturou. Výuka cizího jazyka prostupuje celé studium a seznamuje studenty s odbornou terminologií. Výtvarná oblast rozvíjí výtvarné myšlení a invenční schopnosti pro tvůrčí výtvarný projev. Specifická praktická příprava je v prvním ročníku zaměřena zejména na dokonalé zvládnutí řemeslných textilních technik a ve vyšších ročnících se její těžiště přesouvá do oblasti komplexního zvládnutí konzervátorských a restaurátorských činností.

Profil absolventa

Absolvent vyššího odborného studia oboru Konzervování a restaurování textilií je vybaven všeobecnými i odbornými znalostmi a specifickými dovednostmi nutnými k samostatnému vykonávání širokého spektra konzervátorských a restaurátorských činností při záchraně historických textilií. Úroveň vzdělání mu umožňuje zvolit vhodný metodický postup konzervování a restaurování památky tak, aby restaurátorský zásah byl v souladu s požadavky na zachování a rekonstrukci materiální podstaty a výtvarného výrazu konkrétního artefaktu na úrovni současného pojetí památkové péče a muzejní či výstavní prezentace.

Možnosti uplatnění

Absolventi se uplatní jako plně kvalifikovaní odborníci ve sbírkách státních institucí, v soukromých sbírkách, v restaurátorských ateliérech i v soukromém podnikání jako:

  • odborný pracovník muzejních a galerijních sbírek historických textilií včetně oděvů a etnografických sbírek artefaktů textilních řemesel
  • odborný pracovník v restaurátorských ateliérech a dílnách
  • samostatný podnikatel – konzervátor a restaurátor textilií ( po získání licence )

Informace pro studenty

Skripta

Pro uchazeče

Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí je ukončené vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně vykonaná talentová zkouška.

Požadavky na přijetí:

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky pro přijetí. Do studijního oboru mohou být přijati studenti netrpící poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin. Zdravotní způsobilost doloží potvrzením na přihlášce příslušného registrujícího praktického lékaře.

Přijímací řízení má dvě části – talentová zkouška a pohovor a je dvoudenní. Přijímací komise určená ředitelkou školy hodnotí anonymně jednotlivé zadané úkoly.

V letošním školním roce 2023/24 se talentová zkouška nekoná pro VOŠTŘ Konzervování a restaurování textilií 82-42-N/03 (kombinovaná forma studia, 3 roky), obor má tříletý cyklus.

Dny otevřených dveří: 4. 10. a 10. 11. od 12-18h a 11. 11. 2023 od 9-15h

Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2026, obor se otevírá jednou za 3 roky.

Absolutorium

Pro úspěšné zakončení studia je nutné vypracovat a obhájit před komisí závěrečnou absolventskou práci na zadané téma, která má teoretickou i praktickou část a složit absolventské zkoušky z odborného cizího jazyka a odborné zkoušky, která obsahuje zejména témata z textilní a oborové technologie a dějin výtvarného umění dle vzdělávacího programu. Pak absolvent získává titul Diplomovaný specialista.

Učební plán

Výňatek z akreditace

Vedoucí oboru

Mgr. Petra Czumalová

Vedoucí oboru Konzervování a restaurování textilií. Absolventka FF UK Praha. Učí předměty: SUŠ – Dějiny výtvarného umění, VOŠ – Dějiny užitého umění a památkové péče, Dějiny textilních řemesel a odívání, VŠCHT – Historický oděv, Dějiny uměleckých řemesel – textil. Současně je zástupkyní ředitelky školy.